1Boerderij van Tjitte en Trijntje de Vries, foto ca. 1970, afgebroken in 1972. Tegenwoordig is dit It Noard 95/97. Boerderij van Tjitte en Trijntje de Vries, foto ca. 1970, afgebroken in 1972. Tegenwoordig is dit It Noard 95/97.
2De foto is gemaakt in 1905/06. Het zijn de jongens van de lagere school te Broek; vlnr bovenste rij; Wiebe Pekema, Kees de Vries, Sjoerd de Haan, Klaas Hoekstra, Liekele Hoekstra en Feike de Vries. middelste rij vlnr; Fokke Noppert, Wiggele Kuindersma, Ynte Kuindersma, Sipke Walstra, Jeen Postma, Franke Walstra, Hendrik Holkema, Inte Kuindersma, Hendrik Brouwer, Siebe Brouwer, Atse Schaap en Meester de Haan. onderste rij vlnr; Tjeerd Kuindersma, Thomas Brouwer, Sake Hoekstra, ???, ???,en Jan Speelman.
3              
4Reisje van de Jongelingen en Dochtersvereniging uit Broek in 1935 naar het Rijsterbos in Gaasterland: bovenste rij vlnr; Kees D. de Vries. Ype H. Speelman, Pope J. Helfrich. Tjeerd J. Kuindersma, Siebren G. Walinga. Franke A. vd Hoek en chauf. Gosse Ponne. middelste rij vlnr; Martsje D. de Vries. Intsje H. de Vries. Fouke H. vd Leij. Tiete T. Bootsma en Neeltje J. Helfrich. onderste rij vlnr; Teatske G Engelsma, Jannie Klinkhamer en Lolkje J. Kuindersma.
5Foto van de eerste steen van de Kerk in Broek gelegd door Ds. Wietze Albert van Bruggen.
6Ds. Wietze Albert van Bruggen predikant te Broek en Goïngarijp van 1908 - 1928.
7De oude helling van Van der Meulen., foto jaren 1920. Op de sleephelling ligt net een woonark voor onderhoud. Tegenwoordig staat op de plek van de hellingschuur de woning, It Noard 85.
8Foto is gemaakt ongeveer 1946 tijdens een reisje van de Jongelings-, en Jongedochtersvereniging te Broek; bovenste rij vlnr: Gouwkje H. Brink. Hendrik Soeten, Bauke Stelwagen, Hendrik Plantinga. Hessel Hoekstra. Sjouke Kuindersma. Elzo de Boer. Klaas de Vries. Jan Noppert. Marten de Vries. Rob van Terwischa. Wietse Mink, Hieltje de Vries en Klaas Mink. 2e rij vlnr: Janke de Vries. Grietje de Vries. Stientje Hoekstra, Margje de Vries, Durkje Kuindersma, Corrie de Vries. Sjoerdje de Vries. Gebke Huitema en Lamkje Steenstra. onderste rij lig / zittend vlnr: Arend de Vries. Chauffeur en Tjeerd Kuindersma.
9Schoolfoto Broek 1918; bovenste rij vlnr; Meester Weijer, Reintje Jans Brouwer. Lolkje Jans Kuindersma. Tjeerd Joh. vd Meulen. Gruld P Walstra. Auke Sjoerds Holkema. Roelof Klijnsma(zn vd Bakker), Douwe S. Kiestra. Arjen Landman en Durk Jelles de Vries.2e rij van boven vlnr; Jetsche Jongbloed (vr. vd Meester), Tetje P. Walstra. Froukje H. vd Lei. Klaske Tjebbes Hooisma. Baukje Pieters Jelsma, Trijntje Haijes de Vries. Geeske Tjebbes Hooisma. Lieuwkje S. Kiestra. Polskje H. vd Lei, Jacob J. Huitema. Jacob S. Kiestra, Willem Pieters Walstra. Hendrik Tjeerds vd Meulen, Geeske M. Kok en Juffrouw Maatje Buikstra. 3e rij van boven vlnr: Jacob A. de Boer. Thomas Pijlman. Piet Brands vd Veer. Uiltje H. vd Lei, Hendrik J. Huitema. Jitske Tj. Vleer. Otje (Atje) Haijes de Vries. Riekele Geerts Hosper. Fedde Tj. Vleer. Franke Geerts Hosper, Errit Tj Visser en Johan Joh. vd Meulen. zittend onderste rij vlnr; Tjitsche P Walstra. Hinke Joh. vd Meulen. Aukje Sjoerds Holkema en Rinke Brands vd Veer.
10Huis en werkplaats Lubbert Harmens de Vries (1856-1948). Op de foto in het midden zijn zoon Harmen L. de Vries (1888-1964) met vrouw Wietske Gongrijp. Helemaal links hun dochter Intsje. mem van o.a. Harm Meester de schilder. Winter in Broek. Boot en slee naast elkaar. Thans It Noard 115.
11Foto is rond 1920 gemaakt tijdens een uitje van de Jonge Dochtersvereniging uit Broek, "Wees een Zegen"; bovenste rij vlnr; Trijntje H. vd Leij. Djoeke J. Kuindersma, Jantsje H. Hoekstra. Martje D. de Vries (leidster), Chauf. Jaap Slof en Elske A. de Boer. onderste rij vlnr; Antje H. vd Leij, Wiepkje P. Walstra, Lolkje J. Kuindersma. Aaltje Berger en Jeltje A. vd Hoek.
12Naaiclub; bovenste rij vlnr; Jantje Hoekstra. ??? , Griet J. Speelman, Sjoerdje L. de Vries. ??? . Lolkje R. Kuindersma. Aaltje vd Vies en Froukje M. Kok. middelste rij vlnr; Hinke J.S. de Vries, Trijntje M. Postma: Anna vd Vies. ??? en Sjoukje J.S. de Vries. onderste rij vlnr; ??? , Wietske A. Gongrijp.
13De helling was op de plek van thans It Noard 85. Op de achtergrond van links naar rechts de silhouetten van Plusterdyk 7, 3 en 1.
14Uitstapje van de zondagsschool, ongeveer 1967-1968. De praam werd door Ale en Alie Hosper met hun vletje getrokken. Met Sjoerdje de Glee in het midden van de praam en de jonge man tegen de zijkantvan de praam is mogelijk Ds. Kees van Endt.
15Gecombineerd schoolreisje school Broek / Goïngarijp (ongeveer 1921).staande achterste rijvlnr: HendrikTj. vd Meulen (Broek).Mevr. de Waard (Broek). Franke A vd Hoek (Broek), Meester de Waard (Broek) en Hendrik D. de Groot (Goïngarijp). middelste rij vlnr: Sietze Tj. Rijpkema (Goïngarijp), Brugt K. Bergsma (Goïngarijp), Jitze K. Bergsma (Goïngarijp). Gepke P vd Zwaag (Goïngarijp), Hinke J. vd Meulen Broek), Tiete T. Bootsma (Broek). Atsje H. de Vries (Broek) en Jannie Klinkhamer (Broek). liggend vlnr; Wietske J. Rijpkema (Goïngarijp). Chauffeur Slof. Klaske Tj. Hooisma (Goïngarijp), Tjitske P. Walstra (Broek). Geeske Tj. Rijpkema (Goïngarijp), Tetje P. Walstra (Broek) en Trijntje Sigtema (Goïngarijp).
16Achterop deze foto staat "Jantje de Vries-Koopmans, buurvrouw. beppe van Kobe. mem van Kobe". Kobe Pekema ???
17Foto uit 1910/11 School Broek. bovenste rij vlnr; Meester de Haan. Tjeerd J. Kuindersma. Sake K. Hoekstra. Thomas J. Brouwer, Ynte J. Kuindersma, Tjitte J. de Vries, Franke P. Walstra. Jan J. Speelman en Gerrit P. Walstra. 2e rij van boven vlnr; Gosse H. Hoekstra. Grietje A. vd Hoek. Coba H. Hoekstra, Boukje P Walstra. Trijntje H. Hoekstra. Aaltje M. Postma, Trijntje G. Hoekstra, Grietje J. de Vries, Jantje H. Hoekstra en Trijntje M. Postma. 3e rij van boven vlnr; Hendrik J.vd Meulen, Roelof de Jong. Jacob Tj. Hooisma. Jelle J. Speelman, Klaas J. de Vries. Germ J. vd Meulen. Doeke P Walstra. Elisabeth A. de Boer, Elisabeth A. vd Hoek, Renske R. Kuindersma. Afke J. Brouwer en Pietje M. Postma. onderste rij vlnr; Lieuwkje Kiestra. Wiepkje P Walstra. Elske A. de Boer. Trijntje G. Postma. Antje H. vd Leij, Janke S. Schaap. Djoeke J. Kuindersma. Renske M. Postma en Trijntje H. vd Leij. De beide dames rechtsboven zijn vlnr Neeltje de Haan en Juffrouw Nieske Visser.
19Rechtsonder Jantje de Vries-Koopmans, linksboven haar zoon Lubbert. Maar wie waren die drie buren, ???
20Margje en tweelingzus Sjoerdje de Vries, nichtje Corrie de Vries en waarschijnlijk een buurmeisje, ???
21Margje en Sjoerdje de Vries Broekstervaart ca. 1937. Aan de overzijde van de vaart de boerderij van Van der Hoek, die stond op It Noard 117.
22Foto van de koemelkerij van Steenstra op It Noard 41. Het huis was gebouwd in 1910.
23Piebe Steenstra en Jan en Minke Steenstra Boelens. Het skûtsje is het lemster skûtsje van nu, het skutsje ligt hier bij piter hielkema voor de wal, later lag het bij het kekhof t.o. Uiltje en Herre vd Ley.
241946. Maaien aan het Sneeker meer, op de maaimachine Eelke Minnema, leunend tegen paard; Corry (W) Kuindersma. op paard; Dirkje (S) Walinga. en het paard vasthoudend: Siebren (G) Walinga. voor zittend vlnr; Lolkje (J) Kuindersma. Sjoerdje (H) de Vries en Janke (Tj) de Vries.
25Grutte en lytse Tjitte (de Vries?) roun 1961/62.
26Bloksleat heart ek by Broek. Zeilboerderij annex café Rufus 1989.
271945, De Broekster klok geroofd door de Duitsers in de oorlogsjaren en op de kade van Harlingen teruggevonden en weer teruggebracht naar de Broekster klokkenstoel.
28Gereformeerde Jongelingenvereniging te Broek ongeveer 1927; bovenste rij vlnr; Jan Roels Hoogkamp. Minne Hettes de Vries, Hendrik Heidinga (Boereknecht bij B. Holtrop- Slachtedyk), Jan Joostes Bergsma en Germ Aukes de Jong onderste rij vlnr; Roel Roels Hoogkamp, ???, Roel Andries' Speelman, Jelle Ypes Speelman, Wiebe Terpstra (Boereknecht bij J. v/d Vies), Simon Andries Speelman en Wiebren Reinders Kuindersma.
29Een oudje, moet ongeveer 1925 zijn. Helaas niet scherp. Achterop staat vermeld "Feike Lubberts en broer Harmen Lubberts de Vries, bouw boerderij te Broek". Deze broers hadden een timmerbedrijf in Broek.
30Jantje de Vries-Koopmans. Achterop de foto staat "mem De Vries aan de was". Broek voor 1940.
31De Broekstervaart in 1971. De foto is genomen in noordelijke richting. Het witte huis rechts is It Noard 61.
32De opnamen voor deze ansichtkaart dateren uit de jaren 1965-1970.
33Fotokaart met Broekster kerk, de kosterswoning en de klokkenstoel. Jaren 1920.
34
35Prentbriefkaart van It Noard in de jaren 1930. Het grote dak links is dat van de boerderij op It Noard 19.
36Boerderij van Klaas Mink in de jaren 80. Thans Plusterdyk 7.
37Foto is rond 1940 gemaakt op de scheiding van Broek en Snikzwaag bij de boerderij van de fam. van Terwischa. Hier lag toen nog een brug in de weg naar Broek-Noord. Deze overbrugde de vaarweg waarvan nu nog een stukje is overgebleven en waarin twee woonschepen liggen.
38Vroeger werden de koeien met de hand gemolken. Hier zijn de dochters van boer Hielkema (nu It Noard 39) volop in actie.
39Deze woonark lag voor de wal bij Franke van der Hoek. Ait en Margje Brandinga woonden er toen met hun dochters, Wietske en Loltsje. ongeveer 1957 zijn ze verhuist naar Sneek. (nu It Noard 117) De woonark lag eerst voor de wal en later op de wal (zie ook foto 50).
40Foto van Marten Postma (hij woonde naast Tjitte de Vries ) Marten K. Postma was de (oudste) zoon van Kerst Martens Postma en Aaltje Sjoerds de Vries.
41Net opgeleverd zal rond 1954 zijn geweest, is inmiddels ook al weer vervangen door nieuwbouw. Nu It Noard 81.
42De achterkant van de nu nog bestaande boerderij op It Noard75.
43
44
45
46Woning van Jacob, Hendrik en Gepke Huitema. Zoals dat er uitzag tot ongeveer 1955. Een laag huisje en een hoge, houten blokschuur waarin wat vee op stal stond en verder ruimte was voor hooiberging.. Dit was een echte ' komelkerij' . Na 1960 bouwden ze eigenhandig er een nieuw huis bij (zie foto's 93 en 94) Het hele complex is in 2002 afgebroken en vervangen door een nieuw en veel groter pand. Thans Plusterdyk 1.
47De Arkeplaats achterzijde. De Broekstervaart loopt links. Op de foto Bernard en Lien Kamperman vlak na hun trouwen in 1950. De WC stond boven de gierkelder. De kelder ligt er nog steeds. Met 20 gr. vorst naar het toilet.
48Foto genomen rond 1955, Siebren Walinga in dienst van de CAF brengt zijn vrachten per roeiboot naar de klanten bij gebrek aan een goede weg! Walinga woonde tot 1968 op It Noard 79. Op de achtergrond de komelkerij van de Huitema' s op Plusterdyk 1.
49De enkele eeuwen oude boerderij van Tjitte de Vries. In 1968 werd de boerderij verlaten en in 1972 afgebroken. Van 1840 tot 1968 werd deze boerderij gebruikt door de familie De Vries. Na de afbraak is op dit perceel een dubbele woning gebouwd, thans It Noard 95 en 97.
51Klaas en Elisabeth de Vries voor hun boerderij die nu nog op Plusterdyk 9 staat.
52De boerderij van Klaas de Vries op Plusterdyk 9 in de lange, strenge winter van 1963. Het ijs was dik en sterk genoeg om een vrachtauto te kunnen dragen.
53De voormalige boerderij van Klaas Heida in Broek-Zuid (It Sud 5) De foto dateert van voor 1970 toen de dorpsvaart in Broek-Zuid nog open en bevaarbaar was. De vaart is als onderdeel van de ruilverkaveling Akmarijp in september 1970 gedempt.
54Arkeplaats. Deze boerderij stond aan de Broekstervaart, halverwege Broek en Goingarijp. De voorgevel was op het zuiden gericht. Afgebroken in 1964. Omdat er op die plek niet iets nieuws mocht worden gebouwd, is hier alleen nog het erf met enkele bomen van bewaard gebleven.
55Met Siebren en Lolkje Wallinga en Dirkje en ???
56Renske, Johannes, Wiepkje en Pietsje van der Meulen ongeveer in 1948.
57Deze foto is rond 1912 genomen; links achter. knecht van Brouwer; Abe Roukema. rechts achter; Doeke Brouwer. voor vlnr; Johan (Joh.) vd Meulen. Tjeerd (Joh.) vd Meulen. Hinke (Joh.)vd Meulen. Trijntje of Atsje (Haaies) de Vries, Trijntje (Joh.) vd Meulen. Dirk (Jelles) de Vries. foto is genomen voor de boerderij van Jelle (Tjittes) de Vries.
58Verjaardagsfeestje van Janke de Vries van Tjitte de vries 1952. Met de buurkinderen; Wiepkje, Aaltje, Pietsje, Janke en ???
59Broek op de kaart van Eekhoff uit 1850.
60
61Prentbriefkaart uit 1935. Het meisje op de voorgrond is de dochter van wegwerker T. van der Meulen die toen in het schoolhuis woonde. Voor het kostershuis (thans It Noard 25) staan de bewoners, links Klaas Moed en rechts zijn vrouw Hinke Moed-Voor de Wind. Zij woonden hier tussen 1920 en 1938.
62Deze foto is genomen in 1956 bij het uitstapje van de vrouwenvereniging waar de mannen ook mee mochten. De namen van links naar rechts boven beginnend; Jaap Slof (chauf), Tjitte de Vries, Jacob (Jappie) Drijfhout, Johannes Bruinsma, Renske Drijfhout-v/d Meulen, ? Bruinsma tweede rij van boven; Jelle Zuidstra, Boukje Zuidstra-Zuidstra, Janke Hoogkamp - Bergsma, Jan G. Hoogkamp, Mevr. F. Venema-Brouwer, Ds.Klaas Venema, Anna de Vries-Heida, Marten de Vries, Lien Kamperman- Luymes, Liesbeth de Vries-Heida, Jelle de Vries. derde rij van boven; Dirkje Hoekstra-Kuindersma, Siebren G. Wallinga, Lolkje Wallinga- Kuindersma, Wijbe Zijlstra, Thea Heida, Aaltje Zijlstra-Plantinga, Joukje Heida-Jager, Antje Brink-vd Lei, Piet J. Brink, Wobbigje Noppert- Hoekstra, Trijntje de Vries-Postma, Jikke Mink-Koopman, Brechtje Hof-Veldstra, Hendrik Drijfhout, Froukje Drijfhout-Kok. (deze rij verspringt wat). vierde rij; Marie Kuindersma-Duursma, Wietse A. Mink, Trijntje Mink-Bakker, Rensche Kuindersma-Postma, Fokke D. Noppert, Geert ten Hoeve, Anna ten Hoeve-? , voorste rij; Bernard Kamperman, Roel R. Hoogkamp, Janke Hoogkamp-Adema, Hessel K. Hoekstra, Sjouke W. Kuindersma, Jan R. Hoogkamp en Tjalligje Hoogkamp-Pereboom.
63Reisje van de vrouwenvereniging met de mannen, naar schiphol omstreeks 1956: bovenste rij; Tjitte de Vries, Trijntje Postma. Geertje vd Wal. Lieuwe Brink. Baukje Zuidstra. Jelle Zuidstra. Atze Schaap, Klaske Hooisma Antje Brink, Piet Brink, Jikke Koopman. Anne Mink, Janke Adema. Wobbigje Hoekstra. Jan Hoogkamp, Janke Bergsma. Aaltje Plantinga, Wiebe Zijlstra. Roel Hoogkamp. Akke de Jong en Froukje Kok. onder gehurkt: Liesbeth Heida. Jelle de Vries, Anna Heida. Marten de Vries. Corrie Westerbeek. Anne Zijlstra. Hendrik Drijfhout. Corrie de Vries, Anne Hoekstra, Tjalligje Pereboom en Jan Hoogkamp.
64Bouw kerk 1913.
65Feestcommissie opening weg Broek 1913: vlnr; Juf Regenboog. Klaas Sipkes Hoekstra. Siebe Jans Brouwer. Sjoerd Fetzes de Vries. Ids Klompmaker, Siebren Kiestra. Meester S. Schiere en Brand vd Feer.
66Jan Hoekstra, geboren te op de wal gezet bij de helling van Van der Meulen.Broek op 29-10-1917. Hessel Hoekstra, geboren te Broek op 08-04-1920. Ouders: Klaas Sipkes Hoekstra en Trijntje Meijer. met Jan (Klazes) Hoekstra en Hessel (Klazes) Hoekstra
67ln 1958 op de fiets met vakantie naar Terschelling vanuit Broek met Jintsje Hielkema. Boukje Hielkema. Alie Hoogkamp. Tineke Hoogkamp, Wiepkje v.d. Meulen, Pietsje van der Meulen en Antsje Hoogkamp
68
69
70Deze foto is rond 1930 gemaakt. De beurtvaarder Libra II, die een dienst onderhield tussen Joure en Sneek, passeert hier de huizen en de boerderij die staan tussen de huidige schiphuizen en de oude DE fabriek. (Bron: Museum Joure)
71De personen op de foto zijn bij oud Broeksters bekend als Hessel en Tiet, Hessel Sipkes Hoekstra, zoon van Sipke Hessels Hoekstra en Trijntje Klazes Rijpkema geboren te Terherne op 20-3-1859 en Tietje Theunis de Leeuw, dochter van Theunis de Leeuw en Jantje Jacobs Raadsveld geboren in 1864 te Nijehaske. Deze hebben vroeger in een ark voor de wal gelegen en toen die lek werd, is deze op de wal gezet bij de helling van Van der Meulen.
72Arkepleats, afgebroken in 1964. Zie ook foto 54.
73Foto omstreeks 1915. Het is het schip waar Klaas Sipkes Hoekstra kleimodder mee vervoerde. Bij de mast staan zijn zonen Sipke en Jan, Jan is geboren op 15 november 1912 en overleden op 15 april 1916 in Broek.
74Een winters plaatje van Broek Noord eind jaren 60. Genomen door A. Halma vanaf de oude moccona toren. (Bron Museum Joure).
75Hans en Jan Kamperman voor de boerderij van Franke van der Hoek. Franke staat op de achtergrond. In de barre elfstedentochtwinter van 1963.
76 Deze foto is omstreeks 1905 gemaakt, op de achtergrond de slagerij van Fetze W. Sipkema en Johanna Durks de Vries, boven op de as staat Sjoerd (Fetzes) de Vries, daaronder Lolle (Sjirks) Dijkstra, onder voor de molen vlnr. Maaike (Sjirks) Dijkstra en Tetje (Fetzes) de Vries, op het bankje zit Marten (Fetzes) de Vries. Het huisje stond op de plek waar nu de woning It Noard 63 staat.
77Boerderij waar o.a. Jan Siebren de Vries, en als laatste Klaas Jelles de Vries in heeft gewoond. Voorheen It Noard 53. Halverwege de jaren 1990 is de boerderij afgebroken en vervangen door een nieuw woonhuis.
78Oudere foto van de boerderij van Minnema. Deze boerderij staat nog altijd op It Noard 71.
79Een foto uit begin jaren 1970. Het grote dak links is dat van de boerderij op It Noard 7. Rechts daarvan het voorhuis van de boerderij die stond op It Noard 15 (laatste bewoners van 1968 tot 2012 de familie Wiegersma). Het grote schuurdak daar weer rechts van is het dak van de boerderij It Noard 19. De boerderijen op nummer 7 en 19 staan er nu anno 2016 nog.
80Plusterdyk 9. Boerderij nog voor de verbouwing, toen Klaas en Elisabeth de Vries er nog in woonden, genomen vanaf de kant bij Wietse Mink.
81De boerderij was oorspronkelijk het bezit van de doopsgezinde gemeente te Joure, staat naast de kerk. enkele bewoners waren; Geert Hosper, Franke Hosper, Jan Bruinsma. De melkbussen van de Broekster boeren werden vroeger opgehaald met een boot. Hier ligt de melkvaarder voor de wal bij de boerderij op It Noard 19. De meeste boeren leverden aan de zuivelfabriek in Akmarijp.
82Hoog water in de herfst van 1965. Gedurende lange tijd stond het land in grote delen van het Lage Midden van Friesland onder water. De huizen van Broek hielden nog net de stoep boven water.
83Opening van de "Broeksterweg" in 1913.
84Klaas Jelles de Vries ter hoogte van boerderij van Wietze Mink. (thans It Noard 29) . Deze boerderij staat er nog.
85Foto van schoolfeest in Broek ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Juliana 30-9-1909. Met op de achtergrond de oude kerk die toen bijna tegen de klokkenstoel aan stond.
86Schitterend plaatje, alles ging in de praam. ( deze boerderij stond tot ongeveer 1960 aan de Plústerdyk 3 )
87Boerderij van Franke vd Hoek. Deze boerderij stond tot 1990 op It Noard 117. Het was de laatste boerderij op het noordeinde van de bebouwing van Broek–Noord.
88Winter 1985 / 1986 Marten de Vries met zijn favoriete hobby in de winter, de baan er in maken. Op de achtergrond links het pand op Plusterdyk 3 en rechts de boerderij op It Noard 71.
89Noord 75, is in 1927 gemaakt door K. Uilkema
90De boerderij die lang bij de Broeksters bekend stond als De Oerhaal , thans It Noard 3. Hier was vroeger een Oerhaal met een roeipontje als verbinding tussen Broek-Noord en Broek-Zuid.
91Foto van eind jaren '60 of rond 1970. Links nog de stenen brug over de Snikzwaagstervaart, rechts de afbraak van de houten schiphokken. Rechtsachter de brug het grote schiphok waar de mooie boten van de fam. De Jong van D.E. lagen. De fam. Deen (woning daar rechts van) had daarover toen het beheer en onderhoud.
92Plusterdyk 1. Hendrik Huitema, foto genomen 2000.
93Plusterdyk 1. Huis en schuur fam. Huitema, december 1995.
94Plusterdyk 1. Huis van fam. Huitema in ´t jaar 2000. In 2002 vervangen door een geheel nieuw pand.
95Damclub de Miszet Broek omstreeks 1975.
Voorste rij zittend op grond van links naar rechts: Niek Keppel jr, Piebe Steenstra, Maarten Kuindersma, Hinne van Gelder. Gehurkt: Hans de Witte, Aizo Elgersma. Derde rij zittend: Jan Schaap, Anne de Vries, Petrus de Boer, Roel Speelman, Tjepke van der Honing. Staand van links naar rechts: Roel Halma, Hessel Hoekstra, Niek Keppel sr, Jentje de Glee, Richard Hosper, Maarten Drijfhout, Geert Pekema, Durk Brouwer, Piet Brink, Andries Speelman, Simen de Jong, Sipke Steenstra.
96Damclub de Miszet Broek omstreeks 2011.
Voorste rij links naar rechts: Simen de Jong, Jan Schaap, Herre de Jong, Eidze Huisman.
Staand van links naar rechts: Joost de Jong, Douwe Leffertstra, Pieter Krist, Jentje de Glee, Jeen Jansma, Jan Dijkstra.
97Gezicht op de hellingschuur van Van der Meulen. Hier staat nu het huis van It Noard 85.
98Meisje voor het voormalige schoolhuis. Zij is de dochter van wegwerker Tj. van der Meulen, die hier woonde van 1934-1936.
99Huis met houten blokschuur van Piet Brink op It Sud 21. Bij de ruilverkaveling van 1970 stopte Brink hier met boeren, maar bleef er wel wonen.. Nu staat hier een ander huis in vergelijkbare stijl gebouwd.
100Franke van der Hoek. Thans It Noard 117.
101Rechts de oude boerderij van Franke van der Hoek op It Noard 117 en links het huis op It Noard 115. Het laatste pand is er nog, maar enigszins verbouwd.
102Franke van der Hoek. Thans It Noard 117.
103Van links naar rechts: Uiltje D. van der Meulen, Herre H. van der Ley, Marten Tj. de Vries, Uiltje H. van der Ley, Wim Andringa, Hans de Witte, en op de sneeuwschuiver Jos de Witte. De foto is gemaakt ter hoogte van It Noard 29.
104Ongeveer 1920 á 1930 voor de bakkerij. De bakkerij stond op de plek van wat nu It Noard 9 is.
105Oneveer 1915 bakkerij Foeke Klijnsma, van links naar rechts: ???, Elisabeth de Boer, ???, Foeke Klijnsma, mevr. Klijnsma.
106Jouster Courant 1927.
107t.h.v. fam Hoogkamp.
108Feike Lubbert de Vries, Jantje de Vries-Koopmans met hun kinderen Murk, Corrie en Lubbert.
109Deze foto is gemaakt in 1937. De damclub van Broek maakte een reisje naar Camperduin aan Zee. Berend Hogeterp staat in het midden van de bovenste rij.
110Links de nog bestaande boerderij op Plusterdyk 7.
111Sipke Hoekstra.
112
113Dirkje Hoekstra-Kuindersma 8 januari 1966.
114Rein Minnema in de praam en vader Filippus Minnema voor de Jacobsladder.
115De foto is genomen in 1956 bij het uitstapje van de vrouwenvereniging waar de mannen ook mee mochten, de namen van links naar rechts boven beginnend; Jaap Slof (chauffeur), Tjitte de Vries. Jacob(Jappie) Drijfhout, Johannes Bruinsma, Renske Drijfhout-v/d Meulen. ? Bruinsma. tweede rij van boven; Jelle Zuidstra, Boukje Zuidstra-Zuidstra, Janke Hoogkamp-Bergsma, Jan G. Hoogkamp, Mevr. F. Venema-Brouwer, Ds.Klaas Venema, Anna de Vries-Heida, Marten de Vries, Lien Kamperman- Luymes, Liesbeth de Vries-Heida, Jelle de Vries, derde rij van boven; Dirkje Hoekstra-Kuindersma, Siebren G. Wallinga, Lolkje Wallinga-Kuindersma, Wiebe Zijlstra, Thea Heida, Aaltje Zijlstra- Plantinga, Joukje Heida-Jager, Antje Brink-vd Lei, Piet J. Brink, Wobbigje Noppert-Hoekstra, Trijntje de Vries-Postma, Jikke Mink-Koopman, Brechtje Hof-Veldstra, Hendrik Drijfhout, Froukje Drijfhout-Kok. (deze rij verspringt wat), vierde rij; Marie Kuindersma-Duursma, Wietse A. Mink, Trijntje Mink-Bakker, Rensche Kuindersma- Postma, Fokke D. Noppert, Geert ten Hoeve, Anna ten Hoeve- ?? voorste rij; Bernard Kamperman, Roel R. Hoogkamp, Janke Hoogkamp-Adema, Hessel K. Hoekstra, Sjouke W. Kuindersma, Jan R. Hoogkamp en Tjalligje Hoogkamp-Pereboom.
116Foto genomen in de barre winter 1962 / 1963. De winter waarin de laatste echte elfstedentocht is verreden, de boeren halen of brengen de melkbussen van de melkfabriek over de Broekstervaart naar huis. vlnr; voor op de bumper van de 1e tractor Franke vd Hoek, achter hem op de tractor Auke Klazes de Vries, daar weer achter Klaas Tjittes de Vries, op 2e tractor Jan Gosses Rijpkema. op de rug gezien Uiltje Herres vd Leij, met sigaret en pet Jan Roels Hoogkamp, en Reinder W. Kuindersma, verder zien we nog een postbode, misschien Uiltsje "de post" vd Meulen wel. foto is genomen ter hoogte van pake Tjitte, midden achter is nog het electrisch gemaal te zien. en rechts Reinder ?
117Eelke Minnema brengt hier een praam met pinken naar het land. De foto is genomen net voor de Jouster sluis.
118Tekening uit 1938 van de voormalige kerk te Broek.
119Deze woning stond tussen de boerderij van Minnema en Hoogkamp in. Heel vroeger woonde hier een slager Sipkema.
120Schapen scheren door links Hans van der Kooi en rechts Hendrik Bakker uit Goingarijp op het erf van Filipus Minnema.
121
122Dit zijn Auke Klazes vd Hoek (geb. 2-4-1863) en Janke Frankes Hosper (geb. 20-12-1870) getrouwd op 25-5-1899. Dit waren de ouders van Franke vd Hoek, Franke was de jongste uit het gezin dat nog 3 meisjes (Grietje, Elisabeth, en Jeltje) telde.
123School Broek ongeveer 1913;bovenste rij vlnr; Juf Regenboog, ??? , Gosse H. Hoekstra, Tjitte J. de Vries, Trijntje H. Hoekstra, Grietje A. vd Hoek, Elske A. de Boer, Coba H. Hoekstra en Elisabeth A. de Boer. 2e rij van boven vlnr; Trijntje H. vd Leij, Pietje M. Postma, Renske M. Postma, Jan J. Speelman, Jaap M. Kok, Trijntje M. Postma, ??? , Jelle J. Speelman, Janke S. Schaap, Tjeerdje de Vries- Bakker(huishoudster Meester Schiere) en Meester Schiere. 3e rij van boven vlnr; Wiepkje P. Walstra, Gerrit P. Walstra, Hendrik J. vd Meulen, Dieuwke J. Kuindersma, Jaap Tj. Hooisma, Afke J. Brouwer, Elisabeth A. vd. Hoek, Klaas J. de Vries, Antje H. vd Leij en Germ J. vd Meulen, onderste rij vlnr; ??? , Lolkje J. Kuindersma, Greult P. Walstra, Tjeerd J. vd Meulen, Renske R. Kuindersma, Doeke P. Walstra, Willem P. Walstra, Trijntje H. de Vries, ??? , Polskje H. vd Leij, ??? en Pjirkje Sj. de Vries, Wiep Viset- van der Meulen
124Boerderij van Klaas Heida in Broek-Zuid.
125Foto eind jaren ´60 of rond 1970. Hierop is duidelijk te zien dat de schiphokken behoorlijk in verval waren geraakt voor de afbraak van de schiphokken aan de Snikzwaagstervaart.
126Oud (vracht)schip met een latere opbouw te Broek, in gebruik als noodwoning.
127In 1958 op de fiets met vakantie naar Terschelling vanuit Broek, met Jintsje Hielkema. Boukje Hielkema. Alie Hoogkamp. Tineke Hoogkamp, Wiepkje v.d. Meulen, Pietsje van der Meulen en Antsje Hoogkamp
128
129
130Jongeren reisje naar Paterswolde
Foto is gemaakt ongeveer 1946 tijdens een reisje van de Jongelings-, en Jongedochtersvereniging te Broek; bovenste rij vlnr; Gouwkje H. Brink, Hendrik Soeten, Bauke Stelwagen, Hendrik Plantinga, Hessel Hoekstra, Sjouke Kuindersma, Elzo de Boer, Klaas de Vries, Jan Noppert, Marten de Vries, Rob van Terwischa, Wietse Mink, Hieltje de Vries en Klaas Mink. 2e rij vlnr; Janke de Vries, Grietje de Vries, Stientje Hoekstra, Margje de Vries, Durkje Kuindersma, Corrie de Vries, Sjoerdje de Vries, Gebke Huitema en Lamkje Steenstra, onderste rij lig/zittend vlnr; Arend de Vries, de Chauffeur en Tjeerd Kuindersma.
131Zuid-Broek het voormalige overhaalhuis, bewoond door o.a. Anne Jacobs de Boer tot 1944, vanaf 1944 tot 1959 Jacob Ale's de Boer en Antje Bergsma. Vanaf 1959 kwamen Roel Speelman en Akke de Jong er te wonen.
132Wigle Kuindersma timmerman by Fokke Noppert.
133Hessel Hoekstra mei de soan Klaas. Dizze skipkemune is makke in 1958 troch Omke Sipke Hoekstra. (it Noard 6.)
134Foto uit ±1915.
Van links naar rechts: Renske A. Kuindersma, Lieuwkje Kiestra, Lolkje Y. Kuindersma, Elizabeth A. de Boer, Afke J. Brouwer, Dirk J. de Vries, Tjeerd J. van der Meulen, Germ J. van der Meulen, Roel Klijnsma, Johan J. van der Meulen, Auke Sj. Holkema, Janke S. Schaap, GeeskeTj. Hooisma, Reinskje J. Brouwer, Aukje Sj. Holkema, FroukjeY. Speelman, Aaltje M. Postma, Pietertje M. Postma, Antje H. van der Ley, Polskje H. van der Ley, onbekend, Gezusters ??? Monster en ??? Monster, Geeske M. Kok, Uiltje H. van der Ley, Jaap Tj. Hooisma, Arjen Landman, Paul Monster, Margje Hoekstra - Wind, Roel A. Speelman, Feike de Haan.
135Jan R. Hoogkamp.
136Taxi Schootstra op weg naar een klant in Broek-noord.
137Samme Steenstra (oliehandel) bij hoog water op de noordbroeksterweg.
138Op de melkauto Wiebe Pekema, Tjitske Brink en ???, achter de auto Anne Boonstra en Uiltje van der Leij.
139Sjoerd Steenstra, Hendrik Drijfhout en Anne Mink en in de roeiboot Klaas Mink.
140
141Het laatste veetransport voor de demping van de zuidbroekstervaart in 1970. De praam word bestuurd door Herre de Jong. Rechts van hem Jeltje Heida - de Vries. De boerderij van Heida was de enige die over de vaart stond.
142Boerderij van fam. Heida met op de voorgrond de zuidbroekstervaart.
143De draai bij Terpstra over de zuidbroekstervaart.
144Gosse en Geertje Rypkema gaan te melken. Foto op de zuidbroekstervaart.
145
146
147
148Roelof Tiemersma op de oude zuidbroeksterweg.
149Veehouder piet Brink melkt nog met de hand. Foto van na de oorlog want de melkmachine staat op de achtergrond.
150Familie Hooisma haalt het vee naar huis.
151Sietse en Jappie Hooisma achter in de praam met vee.
152Woning Roel en Akke Speelman.
153Woning Piet en Goukje Brink.
154Luchtfoto van waar het oerhaal was.
155Foto omstreeks 1925. De bakkerij waar nu it Noard 9 is.
156Oud hellingbaas Tjeerd van der Meulen bij zijn hellingschuur.
De hellingschuur stond op de plek waar nu het huis Noard 85 staat.
157Uitje van de Damclub.
158
159
160Goozen van Terwisga, Rob van Terwisga en Jan Rijpkema.